Kongsvinger Idrettslag (KIL)

Kongsvinger Idrettslag (KIL)

Idrettslaget er et allianseidrettslag som skal:

– ivareta lagenes felles identitet gjennom navn, logo og verdier
– bidra til at lagene og deres medlemmer oppnår målene sine ved å tilby og formidle tjenester innen klubb-utvikling i form av kurs og veiledning
– tilby kontorlokaler og møteplasser som skal fungere som formelle og uformelle samlingspunkter for lagene
– bidra til å fremme folkehelsen for innbyggerne i Kongsvinger

Idrettslagets formål

Kongsvinger Idrettslag (heretter kalt KIL) skal være en åpen og demokratisk organisasjon hvor formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (heretter kalt NIF) KIL er organisert som et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Kongsvinger Idrettslag forholder seg til regler og retningslinjer utarbeidet av NIF og særforbund underlagt NIF.

Mer info finner du her

KIL-logo_800x600